Druskininkų savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264


Horizontalus meniu
 • Savivaldybė
 • Atributika
  Garbės piliečiai
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Statistika
  Istorija
  Strategija
 • Meras
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero patarėjai
  Mero veiklos ataskaitos
 • Taryba
 • Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Nuolatinės komisijos
  Etikos komisija
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos komitetų posėdžiai
  Tarybos kadencijos
  Veiklos ataskaitos
  Ataskaitų suvestinė
  Kita
 • Pirmas
 • test
 • Vertikalus kairėje
 • Turizmas
 • Investicijos
 • Įgyvendinti projektai
  Vykdomi projektai
  Planuojami projektai
  Pasiūlymai investuotojui
 • Finansai ir verslas
 • Biudžetas
  Mokesčiai
  Vietinės rinkliavos
  Valstybės rinkliavos
  Licencijų, leidimų išdavimas
  Lengvatos
  Parama verslui
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Euro įvedimas
  Gaunama parama
 • Švietimas Sportas Jaunimas
 • Veikla
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Bendrasis ugdymas
  Metodinė veikla
  Neformalusis vaikų švietimas
  Neformalus vaikų švietimas papildantis formalųjį švietimą
  Specialusis ugdymas
  Švietimo pagalba
  Priėmimas į švietimo įstaigas
  Egzaminų rezultatai
  Neformalus suaugusiųjų švietimas ir tęstinis mokymasis
  Jaunimas
  Vaikų vasaros poilsis
 • Kultūra
 • Kultūros naujienos
  Kultūros įstaigos
  Druskininkų kultūros centras
  Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka
  Muziejai ir galerijos
  Ryškiausi renginiai
  Asociacijos ir menininkai
  Dokumentai
 • Socialinė parama
 • Socialinės paramos skyrius
  Socialinių paslaugų centras
  Nevyriausybinės organizacijos
  Dokumentai
  Vaiko globa
 • Komunalinis ūkis
 • Šiluma
  Aplinkosauga
  Vanduo
  Transportas
  Būstas
  Statinių priežiūra
  Leidimai žemės darbams
  Kapinių priežiūra
  Bendrojo naudojimo objektų administratorių atranka ir skyrimas
 • Seniūnijos
 • Leipalingio seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
  Viečiūnų seniūnija
  Aktualijos
  Kontaktai
  Seniūnaitijos
  Bendruomenės
  Įstaigos ir organizacijos
  Istorija
  Žymūs žmonės
  Veikla
  Paslaugos
 • KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENĖS
 • Savivaldybės įstaigos
 • savivaldybės valdomos įmonės
 • Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
 • Civilinė sauga
 • Mobilizacija
 • ADMINISTRACIJA
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos vadovai
  Valdymo struktūros schema
 • Savivaldybės administracijos darbo taryba
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Norminiai teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Valstybės garantuojama teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Kokybės vadyba
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Posėdžių salių nuoma
 • Paslaugos
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Karjera
 • Module administration list
 • Prisijungimas gyventojams
 • Prisijungimas gyventojams
 • Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Leidimo įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybėje, suteikiančio teisę reklamos skleidėjui leidime nurodytą laikotarpį įrengti ir skleisti reklamą, išdavimas.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracines paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas ;

  Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas ;

  "Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 "Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios" ;

  Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V35-682 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T1-210 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinė reklamą Druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimą“;

  Druskininkų savivaldybės tarybos  2018 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T1-171 "Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T1-210 "Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimo" pakeitimo" 

  Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V35-23 „Dėl Druskininkų miesto išorinės reklamos priemonių ant savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų išdėstymo schemos“.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Administrtacijos direktoriaus patvirtintos formos paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą arba paraišką pateikti el. būdu. 

  2. Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens išduotą statybą leidžiančio dokumento kopiją, kai išorinė reklamą įrengiama ant valstybinėje žemėje ar saugomoje teritorijoje ar kultūros paveldo teritorijoje naujai statomo statinio;

  3. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Kai išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. Kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise; Administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sutikimas išduodamas kartu su Leidimu;

  4. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

  5. išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – projektas) - dviem egzemplioriais, kurį sudaro:

  5.1. aiškinamasis raštas;

  5.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

  5.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

  5.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;

  5.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais.

  6. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių- UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ raštišką sutikimą, kuris atliekamas dedant suderinimo žymą pareiškėjo paraiškoje;

  7. prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti prekių ženklą  priėmimo pažymos kopiją, jei numatyta šį ženklą naudoti reklamoje;

  8. juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba verslo liudijimo, įsigyto visam reklaminės veiklos laikotarpiui, kopiją;

  9. vietinės rinkliavos mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto dydžio vietinė rinkliava.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  -

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Anastasija Večkienė, tel. 8 313 52190, el. p. anastasija.veckiene@druskininkai.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Vyda Amšiejienė, tel. 8 313 51537, el. p. vyda.amsiejiene@druskininkai.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

   

  Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo dienos.Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

   

   

   

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

   

  Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo išdavimą:

  1. įrengti 1 kv. m. reklamos ploto vieneriems metams:

  1.1. pagal patrauklumo išorinei reklamai zonas:

  1.1.1. pirmojoje zonoje (Druskininkų m. M. K. Čiurlionio g. teritorijoje) - 120,0 EUR;

  1.1.2. antrojoje zonoje (Druskininkų m. Veisiejų g. teritorijoje) - 100,0 EUR;

  1.1.3. trečiojoje zonoje (kitose Druskininkų m. teritorijose) - 32,0 EUR;

  1.1.4. ketvirtojoje zonoje (Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų teritorijose) - 16,0 EUR;

  1.2. kai reklaminis įrenginys yra didesnio kaip 0,3 kv. m. ploto iškaba - 16,0 EUR.

  2. įrengti trumpalaikę (iki vieno mėnesio) išorinę reklamą masinių renginių, švenčių, parodų, akcijų metu tam tikslui numatytose vietose - 1,0 EUR už 1 kv. m. reklamos ploto vienai dienai.

  3. įrengti išorinę reklamą ant vienos viešojo keleivinio transporto priemonės (ant vieno miesto ar priemiestinio autobuso) jei ji neįrengta kaip prekių pardavimo vieta arba nenaudojama pagal jos tiesioginę paskirtį žmonėms ir (arba) kroviniams vežti – 32,0 EUR vienam mėnesiui.

  4. Išduodant leidimą įrengti išorinę reklamą prie gatvių sankirtos taikomas pagrindinės gatvės vietinės rinkliavos dydis.

  5. Išduodant leidimą įrengti išorinę reklamą iki 1 kv. m. reklamos ploto (išskyrus iškabą) taikomas 1 kv. m reklamos ploto vietinės rinkliavos dydis.

  Nustatyti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Druskininkų savivaldybės teritorijoje išdavimą 100 procentų lengvatą šiems rinkliavos

  1. savivaldybės biudžetinėms bei kontroliuojamoms viešosioms įstaigoms;

  2. kultūros ir sporto renginių organizatoriams, reklamuojantiems renginius, kuriuos remia Druskininkų savivaldybė.

   

  Mokėjimo rekvizitai:

  Gavėjas – Druskininkų savivaldybės administracija

  Gavėjo kodas 188776264

  Gavėjo sąsk. Nr. LT427300010130109959

  Vertinkite: Balsų skaičius: 0

  © 2011 Druskininkų sav. administracija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.