Druskininkų savivaldybės apdovanojimai
2005 2010 2011 2014 2018
 
Spausdinti
 
English

Savivaldybės biudžetinė įstaiga  
Vilniaus al. 18, LT-66119.
Druskininkai
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188776264
PVM mok. kodas LT100008196411

Ričardas Malinauskas
Druskininkų savivaldybės meras

 

ADMINISTRACIJA
 

RENGINIŲ KALENDORIUS
Naujienų prenumerata

Įveskite savo el.pašto adresą ir
gaukite mūsų naujienas pirmieji

Savivaldybė Meras Taryba
Pradžia


BENDRUOMENINĖS VEIKLOS RĖMIMAS 2017 – 2019 M.

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje paraiškų teikimo konkurse

 

Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ kviečia teikti paraiškas projektams finansuoti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2018 m. rugpjūčio 28 d. iki 2018 m. rugsėjo 28 d. 15.00 val.

Paraiškų teikimo vieta : Druskininkų savivaldybės administracija ,Vilniaus al. 18, Druskininkai

Konkursui skiriama lėšų suma (įsakymas): Leipalingio seniūnijai–6480 Eur. Viečiūnų seniūnijai–8024 Eur. Vienam projektui didžiausia skiriama lėšų suma 3000 Eur. , mažiausia -500 Eur.

Finansuotinos veiklos: Leipalingio seniūnijoje (protokolas):

1.- kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

2.- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

Viečiūnų seniūnijoje (protokolas):

1.- kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos;

2.- sporto ir sveikatinimo veikla ( sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

3. -bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla ( pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas.

 

Paraiškų teikėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Paraiškų rengimo ir pateikimo tvarka:

1.Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. A1-259 (aprašas), Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašu patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2017m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. T1-133 (savivaldybės aprašas)  ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus  2018-07-16 įsakymu NrV35-672 ,,Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (įsakymas).

2. .Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų egzempliorius. Dokumentai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

3. Dokumentai (arba kopijos) teikiami kartu su paraiška:

3.1. pareiškėjo steigimo dokumentą (pvz.:nuostatus, įstatus, steigimo sutartis) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

3.2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitas;

3.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (pagal Aprašo 5 priedo formą);

3.4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

3.5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimą / sutartį;

3.6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymą apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;

3.7. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymą, mokslo baigimo diplomą, pažymėjimą);

3.8. pareiškėjo narių sąrašą

Kontaktinis asmuo: Alvydas Varanis, tel 831347917, el.p. alvydas.varanis@druskininkai.lt

PARAIŠKOS FORMA 

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJOS FORMA

VERTINIMO ANKETA

 

IŠPLĖSTINIŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGŲ PRIIMTI SPRENDIMAI

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO 2.3 PRIEMONĖS ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE

Pradedama įgyvendinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonė ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė), (ministro įsakymas) kurios pagrindinis tikslas yraskatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Lėšos priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui skiriamos iš valstybės biudžeto. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-06-09 įsakymu Nr.A1-293 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2017 metais, sąrašas“ Druskininkų savivaldybei šios Priemonės įgyvendinimui skirta 19729 Eur. (įsakymas).

Druskininkų savivaldybėje ši Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr.T1-133 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Aprašas) (aprašas).

Skatinant bendruomenines organizacijas, kaip pačių bendruomenių narių įsteigtas ir valdomas organizacijas, savarankiškai priimti sprendimus ir įgyvendinti vietos bendruomenės poreikius tenkinančias veiklas, svarbus vaidmuo šios Priemonės įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip patišplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai. Druskininkų savivaldybėje sudaromos 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos: Leipalingio seniūnijos ir Viečiūnų seniūnijos.

Kviečiame bendruomenines ir kitas nevyriausybines organizacijas teikti projektų paraiškas 2017 metams pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Druskininkų savivaldybėje.

Paraiškų teikimo terminas: nuo 2017 m. spalio 2 d. iki spalio 13 d. 15.00 val. (paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr.V35-861 „Dėl lėšų paskirstymo įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 – 2019 metų veiksmų plano 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ paskirstytos lėšos Priemonei įgyvendinti (įsakymas).

Teritorijos, kurių gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Aprašo nustatyta tvarka yra Druskininkų savivaldybės Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijos.

Paraiškų teikėjai: Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų teritorijose registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Projektų vykdytinos ir finansuotinos veiklos sritys patvirtintos Leipalingio ir Viečiūnų išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimais.

Leipalingio išplėstinė seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos šios prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos Priemonei įgyvendinti (protokolas):

- vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

- kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);

- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Viečiūnų išplėstinė seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos šios prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos Priemonei įgyvendinti (protokolas):

- socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, senyvo amžiaus, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos sau nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

- vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

- kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo (-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba);

- sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

- bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomenines organizacijas ir vietos valdžios institucijas bendradarbiauti, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

- bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtos sumos).

Paraiškų rengimas. Paraiškos rengiamos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje Aprašu ir teikiamos tik pagal patvirtintą formą Paraiškos forma,

Paraiškų teikimo tvarka:

1. Pareiškėjai pagal Druskininkų savivaldybės tarybos 2017-08-29 sprendimu Nr.T1-133 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Druskininkų savivaldybėje aprašo (toliau – Aprašas) nustatytą formą (Aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką pateikia Druskininkų savivaldybės administracijai.

2.Pateikiamas vienas Paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas bei Paraiškos ir paraiškos dokumentų elektroninė versija, įrašyta elektroninėje laikmenoje Word formatu. Dokumentai siunčiami paštu arba pristatomi į vietą adresu: Vilniaus al. 18, Druskininkai, užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kurioje registruotas pareiškėjas, veiklos (-ų) pavadinimas (-ai), prie kurios (-ių) priskiriamas vykdomas projektas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

3. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais susegti į segtuvus. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos ir elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Kontaktiniai asmenys:

Vaiva Kirkauskeinė, tel 8313516 45, el.p. vaiva.k@druskininkai.lt

Vaiva Žagunienė, tel.8 313526 76, el.p. vaiva.zaguniene@druskininkai.lt.

Vertinkite: Balsų skaičius: 1
   Išplėstinė paieška
Prisijungimas gyventojams

 

 

 
 
 
 
 

 


 

 

 
Administracijos darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 8.00 iki 15.00 val.
Pietų pertrauka: 12-12:45 val. 

Asmenų prašymų ar skundų priėmimo valandos:
Pirmadienį – trečiadienį nuo 7.00 val. iki 17.00 val.
Ketvirtadienį nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadienį nuo 7.00 iki 15.00 val.
Pirmadienį - penktadienį nuo 12.00 iki 13.00 val.

 
Kaip mus rasti?
Susisiekite su mumis
Tel. (8 313) 55 355,
Faks. (8 313) 55 376
info@druskininkai.lt

 

Visos teisės saugomos. © Druskininkų savivaldybės administracija.
Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką Druskininkų savivaldybės administracijos sutikimą.
Sprendimas: Idamas, Naudojama Smartweb sistema.